Điểm lắp đặt
Hà Nội
Tổng công suất lắp đặt
31,8kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
46,428kWh
Thời gian lắp đặt
21/6/1018
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ