Location
Hà Nội
System size
31,8kWp
Estimated Annual Production
46,428kWh
  • Công suất: 31,8kWp
  • Địa chỉ: Hà Nội
  • Ngày lắp đặt: 21/6/1018
  • Sản lượng điện tạo ra: 46,428kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ