Điểm lắp đặt
Quảng Nam
Tổng công suất lắp đặt
55kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
80,300kWh
Thời gian lắp đặt
7/11/2018
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ