Điểm lắp đặt
Alpine Ca.
Tổng công suất lắp đặt
18.24 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
24.8MWh
Thời gian lắp đặt
2016
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ