Điểm lắp đặt
Đà Nẵng
Tổng công suất lắp đặt
63,96 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
93.000 kWh/năm
Thời gian lắp đặt
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ