Location
Khánh Hòa
System size
24,42kWp
Estimated Annual Production
35,653kWh
  • Công suất: 24,42kWp
  • Địa chỉ: Khánh Hòa
  • Ngày lắp đặt: 9/6/2019
  • Sản lượng điện tạo ra: 35,653kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ