Điểm lắp đặt
Khánh Hòa
Tổng công suất lắp đặt
24,42kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
35,653kWh
Thời gian lắp đặt
9/6/2019
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ