Location
Hồ Chí Minh
System size
80,23kWp
Estimated Annual Production
117,135kWh
  • Công suất: 80,23kWp
  • Địa chỉ: Hồ Chí Minh
  • Ngày lắp đặt: 11/12/2019
  • Sản lượng điện tạo ra: 117,135kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ