Điểm lắp đặt
Hồ Chí Minh
Tổng công suất lắp đặt
80,23kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
117,135kWh
Thời gian lắp đặt
11/12/2019
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ