Điểm lắp đặt
Bình Thuận
Tổng công suất lắp đặt
150,48kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
219,700kWh
Thời gian lắp đặt
23/12/2019
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ