Điểm lắp đặt
Cần Thơ
Tổng công suất lắp đặt
117,8kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
171,988kWh/năm
Thời gian lắp đặt
28/5/2018
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ