Điểm lắp đặt
Hồ Chí Minh
Tổng công suất lắp đặt
116,49kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
170,674kWh
Thời gian lắp đặt
21/8/2019
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ