Location
Hồ Chí Minh
System size
116,49kWp
Estimated Annual Production
170,674kWh
  • Công suất: 116,49kWp
  • Địa chỉ: Hồ Chí Minh
  • Ngày lắp đặt: 21/8/2019
  • Sản lượng điện tạo ra: 170,674kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ