Location
Hồ Chí Minh
System size
51,46kWp
Estimated Annual Production
75,131kWh
  • Công suất: 51,46kWp
  • Địa chỉ: Hồ Chí Minh
  • Ngày lắp đặt: 2018
  • Sản lượng điện tạo ra: 75,131kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ