Điểm lắp đặt
Hồ Chí Minh
Tổng công suất lắp đặt
47,6kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
69,496kWh
Thời gian lắp đặt
2/7/2018
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ