Điểm lắp đặt
Lâm Đồng
Tổng công suất lắp đặt
74,24kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
108,390kWh
Thời gian lắp đặt
2/3/2018
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ