Location
Lâm Đồng
System size
74,24kWp
Estimated Annual Production
108,390kWh
  • Công suất: 74,24kWp
  • Địa chỉ: Lâm Đồng
  • Ngày lắp đặt: 2/3/2018
  • Sản lượng điện tạo ra: 108,390kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ