Location
Chuỗi tại Việt Nam
System size
9,715.2kWp
Estimated Annual Production
12,215,483kWh
  • Công suất: 9,715.2kWp
  • Địa chỉ: Chuỗi tại Việt Nam
  • Ngày lắp đặt: 2022
  • Sản lượng điện tạo ra: 12,215,483kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ