Location
Bình Dương
System size
998.4kWp
Estimated Annual Production
1,429,792kWh
  • Công suất: 998.4kWp
  • Địa chỉ: Bình Dương
  • Ngày lắp đặt: 2022
  • Sản lượng điện tạo ra: 1,429,792kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ