Location
Bình Phước
System size
46,5kWp
Estimated Annual Production
67,890kWh
  • Công suất: 46,5kWp
  • Địa chỉ: Bình Phước
  • Ngày lắp đặt: 30/10/2019
  • Sản lượng điện tạo ra: 67,890kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ