Điểm lắp đặt
Bình Phước
Tổng công suất lắp đặt
46,5kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
67,890kWh
Thời gian lắp đặt
30/10/2019
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ