Điểm lắp đặt
Poway Ca.
Tổng công suất lắp đặt
5.5 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
15.7MWh
Thời gian lắp đặt
2016
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ