Điểm lắp đặt
San Diego Ca. 92129
Tổng công suất lắp đặt
5,58 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
3,54 MWh
Thời gian lắp đặt
2016
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ